Regler

Ny taxilov fra 2018

Taxilov

Sekretariatet anbefaler at benytte hjemmesiden taxilov.dk da den giver et godt overblik over spørgsmål og svar i forhold til den nye lovgivning på området.

Gammel lovgivning på taxiområdet

Gammel taxilov

Bekendtgørelse til taxiloven

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v.

Bekendtgørelse om miljø- og energikrav til taxier m.v.

Med hjemmel i gammel taxilov har Taxinævn Syd defineret sine egne reglementer:

Kørselsreglement

Et kørselsreglement kan vedtages med hjemmel i taxilovens § 13 stk. 2. Et kørselsreglement indeholder typisk regler om taxiens fremtoning, førerens handlinger over for kunder og kolleger, betaling, hyresøgning, m.m..

Kørselsreglementet er bindende for alle taxitilladelser i nævnets område, og har retsvirkning som den øvrige lovgivning. Politiet kan give bøde for overtrædelse af reglementet, ligesom Taxinævn Syd kan sanktionere overtrædelser.

Formålet med et kørselsreglement er at sikre, at alle vogne og alle chauffører giver god service og sikrer høj kvalitet af taxiydelsen. De ganske få eksempler, der er på dårlig service, har stor negativ betydning for de chauffører og vogne som yder en god service.

Et kørselsreglement giver Politiet mulighed for at udstede bøder for forhold, som er omfattet af reglementet. Et af formålene kan være at regulere adfærden hos de meget få chauffører, hvis opførsel har en stor negativ virkning på taxierhvervets omdømme.

Kørselsreglementet er behandlet på møde i Taxinævn Syd den 24. september 2015.

Se kørselsreglementet.

Deponeringsregler

En indehaver af en tilladelse til taxikørsel har pligt til at udnytte sin tilladelse, da tilladelsen ellers skal afleveres til kommunen. Idet indehaveren af forskellige årsager kan være afskåret fra at udnytte sin tilladelse, kan taxinævnet fastsætte regler om midlertidig deponering af tilladelsen.

Taxinævn Syd drøftede sagen på mødet den 12. juni 2014. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet deponeringsregler jf. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Nr. 405 af 8. maj 2012, § 14.

Se deponeringsregler.

Særligt gældende for  landvognmænd

En vognmand har pligt til at tilslutte sig et bestillingskontor, på nævnets første møde 5. maj 2014 besluttede nævnet en forlængelse på yderligere 4 år af dispensationen for tilslutningspligt til et bestillingskontor.

De vognmænd der har dispensation for at tilslutte sig bestillingskontor, kaldes i daglig omtale for landvognmænd, da de mod den dispensation kun må passe et geografisk afgrænset område. Pt. er der landvognmænd i de tidligere gamle kommuner Nordborg, Augustenborg, Sydals, Broager og Gråsten.

Landvognmænds ret til at betjene kunder ved særlige arrangementer

Landvognmænds ret til at betjene kunder ved trafikale knudepunkter (lufthavn og banegård)