Ansøgninger

Taxinævn Syd udsteder tilladelser til vognmænd til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og bestillingskontorer samt førerkort til chauffører.

Taxitilladelser

En ledig landvognmandstaxitilladelse i Taxinævn Syd

Til besættelse snarest muligt, opslår Taxinævn Syd en ledig taxitilladelse som landvognmand.

Der er tale om en særlig landvognmandstilladelse, hvor der er dispensation for tilslutningspligten til bestillingskontor jævnfør taxilovens § 10 stk. 2.

Tilladelsen skal udnyttes i det geografisk afgrænsede område som fremgår af kortudsnittet.

Området afgrænses af Flensborg Fjord og følgende veje:

I vestsiden består grænsen af vejen (rute 170) fra Kruså Grænse til afkørsel 15 ved Søgård.

I nordsiden består grænsen af motorvejen Kliplev-Sønderborg (rute 8), fra afkørsel 15 ved Søgård til afkørsel 11 ved Dybbøl.

I østsiden består grænsen af vejen (rute 401) fra afkørsel 11 ved Dybbøl til rundkørslen ved Bøffelkobbel, og derfra i en lige linje mod syd til kysten ved Vemmingbund.

Såfremt der er kvalificerede ansøgere dertil, vil fordelingen af tilladelsen foregå således:

  • Tilladelsen vil blive tildelt en ansøger, der ikke er vognmand i forvejen

Ved ansøgningen skal der benyttes blanket TK001

Vær opmærksom på at overholde de dokumentationskrav, der står på blankettens bagside.

Mangelfuld dokumentation vil medføre at ansøgningen ikke tages i betragtning.

Taxinævn Syd har besluttet, hvordan ansøgernes kvalifikationer skal vurderes af sekretariatet, der er dog altid tale om en samlet individuel vurdering af de enkelte. Læs mere her.

Ansøgning inkl. dokumentation (husk dokumentation for bankoverførsel af ansøgningsgebyr), indleveres til Borgerservice i Aabenraa Kommune eller Sønderborg Kommune. Du kan også sende det digitalt, se her hvordan.

Ansøgningsgebyr kr. 465,- skal overføres til konto 8010 6400007.

Giver opslaget anledning til spørgsmål? Kontakt da:

  • Britta Quitzau Sønderborg Kommune, tlf. 27 90 66 93
  • Keld Rysgaard Aabenraa Kommune, tlf. 73 76 73 22

Der skal aftales tid for personlig samtale.

Ansøgningsfristen er onsdag den 5. juli 2017 kl. 15.00.

Tildelingen af tilladelsen forventes først at kunne ske omkring september 2017.

Tilladelse til limousinekørsel

Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i biler med særlig indretning og udstyr.
Tilladelse til limousinekørsel, gives på grundlag af Taxinævn Syds vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for område 2 (se billedet over området).

Der skal ved ansøgningen indgives

  • en beskrivelse af hvilken type vogn, herunder beskrivelse af særlig udstyr/indretning, der skal knyttes til tilladelsen
  • beskrivelsen af forventet kørsel, herunder erklæringer fra virksomheder des lignende.

Der skal være tale om kørsel, der kun meget vanskeligt eller ikke kan dækkes af de almindelige taxier. Der er derfor tale om biler med særlig indretning eller store luksuriøst indrettede vogne. Vogne til limousinekørsel, skal være godkendt og indregistreret hertil. De må ikke være forsynet med taxametre, kontrolapparater samt andet udstyr til taxier.

Limousinetilladelser skal have forretningssted i Taxinævn Syds område, og er forpligtet til at betjene kunder i hele området. Derfor skal kørselsopgaverne have begyndelses- og afslutningspunkt i Taxinævn Syds område. Dette kan kun afviges hvis der er tale om kørselsarrangementer udenfor området, hvor det ikke er muligt at skaffe tilsvarende køretøjer i det pågældende område.

Prisfastsættelse for limousinekørsel er ikke underlagt nævnets regulering.

Ansøgningen vil blive forelagt Taxinævn Syd før der kan træffes afgørelse. Bemærk at sagsbehandlingstiden derfor kan være lang, da der kun afholdes 4 ordinære møder pr. år. Se beslutning fra Taxinævn Syd vedrørende limousinetilladelser.

 

Tilladelse til sygetransport

Tilladelser til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. taxilovens § 12, stk. 1, nr. 3 og bekendtgørelsens § 1 stk. 3. Sygetransport kan udføres som personlig ejet virksomhed , i selskabsform og af offentlige myndigheder.

Antallet af tilladelser til sygetransport er ikke begrænset, og behovet for tilladelser skal ikke vurderes ved behandling af ansøgninger.

 

Førerkort

Du kan søge om et førerkort ved at møde op personligt i Borgservice i Sønderborg eller Aabenraa.
Se mere her om krav til ansøgningen og bilag, hvad det koster og hvor du kan finde adresser på Borgerservice i begge kommuner.

Har du brug for hjælp vedrørende førerkort, så kontakt:
Borgerservice Sønderborg,
Tlf: 88 72 40 06
E-mail: pas_og_korekort@sonderborg.dk
eller
Borgerserice Aabenraa,
Telefon: 7376 7676
Mail: Post.borgerservice@aabenraaa.dk

 

Generelt

Ved indgivelse af ansøgninger opkræves der et administrationsgebyr
Ved udstedelsen af tilladelsen opkræves der igen et administrationsgebyr på kr. (link til takster)
Læs mere om hvordan du ansøger på Trafikstyrelsens hjemmeside eller klik her for at finde ansøgningsblanketterne.

 

Tilladelse til bestillingskontorer samt leder af bestillingskontorer.

Taxinævn Syd har ingen krav ud over de lovgivningsmæssige.